Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 6 .2020

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

ZML 59/2020

600,00 EUR šesťsto eur

Ľuboš Páleník

Obec Kalná nad Hronom

9. 6 .2020

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

ZML 58/2020

8 300,00 EUR osemtisíctristo eur

Matej Slivoň

Obec Kalná nad Hronom

9. 6 .2020

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy

ZML 57/2020

Neuvedené

Ing. arch. Tomáš Jurák, Chudčická 1352/10, 63500 Brno - Bystrc

Obec Kalná nad Hronom

5. 6 .2020

Zmluva o bežnom účte

ZML 56/2020

neuvedená

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

5. 6 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

ZML 55/2020

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

5. 6 .2020

Zmluva o dielo

ZML 54/2020

43 182,00 EUR štyridsaťtritisícstoosemdesiatdva eur

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Rőntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka

Obec Kalná nad Hronom

29. 5 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 53/2020

Neuvedené

PROTUR s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

29. 5 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 52/2020

Neuvedené

Mgr. Klaudia Ihringová

Obec Kalná nad Hronom

29. 5 .2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

ZML 51/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

29. 5 .2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 50/2020

438,36 EUR štyristotridsaťosem eur tridsaťšesť centov

Peter Kecskés

Obec Kalná nad Hronom

18. 5 .2020

Kúpna zmluva

ZML 48/2020

14 059,00 EUR štrnásťtisícpäťdesiatdeväť eur

Štefan Baláž

Obec Kalná nad Hronom

18. 5 .2020

Zmluva o dielo

ZML 47/2020

2 653,65 EUR dvetisícšesťstopäťdesiattri eur šesťdesiatpäť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

18. 5 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru

ZML 46/2020

1 170,00 EUR tisícstosedemdesiat eur

TRITON spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Kúpna zmluva

ZML 45/2020

500,00 EUR päťsto eur

A. Borošová, F. Bokkon

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Kúpna zmluva

ZML 44/2020

70,00 EUR sedemdesiat eur

Michal Paluška

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Zmluva o dielo

ZML 43/2020

7 080,00 EUR sedemtisícosemdesiat eur

ENERGYLINE, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 42/2020

11 418,37 EUR jedenásťtisícštyristoosemnásť eur tridsaťsedem centov

PROFI PARTNER LV s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 41/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Zmluva o dielo

ZML 40/2020

25 119,32 EUR dvadsaťpäťtisícstodevätnásť eur tridsaťdva centov

K PRESS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 39/2020

neuvedená

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Zmluva o dielo

ZML 38/2020

56 836,44 EUR päťdesiatšesťtisícosemstotridsaťšesť eur štyridsaťštyri centov

EKOFORM spol. s.r.o., Koháryho 46, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Novostavba hasičskej zbrojnice"

ZML 37/2020

20 054,18 EUR dvadsaťtisícpäťdesiatštyri eur osemnásť centov

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

30. 3 .2020

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 36/2020

28 045,40 EUR dvadsaťosemtisícštyridsaťpäť eur štyridsať centov

Ing. Jakub Minár Forward Fitness, 486, 956 36 Rybany

Obec Kalná nad Hronom

30. 3 .2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 35/2020

5 172,60 EUR päťtisícstosedemdesiatdva eur šesťdesiat centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

30. 3 .2020

Kúpna zmluva

ZML 34/2020

470,00 EUR štyristosedemdesiat eur

Ing. R. Skoupý a manž. Mgr. M. Skoupá

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 197