Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Cenník služieb poskytovaných obcou

Táto interná smernica bola vydaná dňa 15.10.2019
Táto interná smernica bola daná na vedomie obecnému zastupiteľstvu dňa 15.10.2019
Táto interná smernica nadobudla účinnosť dňa 15.10.2019

Starosta obce  Kalná nad Hronom na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)  a  Štatútu obce Kalná nad Hronom v y d á v a 

Internú smernicu č. 13

O správnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby

 

Článok 1

Na území Obce Kalná nad Hronom sa po nadobudnutí právoplatnosti tejto smernice môžu vyberať tieto poplatky:

a.) poplatok za poskytnuté služby,
b.)  poplatok za správny úkon

Článok 2

Služby, ktoré poskytuje Obec Kalná nad Hronom pre právnické a fyzické1 osoby súspoplatnené takto:

1. Služby poskytované Obecným úradom:

a.) za informácie poskytované občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu

 • pre občanov obce (fyzická osoba) 2 EUR za jednorazové vysielanie,
 • pre právnické osoby a fyzické osoby mimo občanov Obce Kalná nad Hronom 4 EUR za jednorazové vysielanie,
 • vysielanie v cudzom jazyku sa spoplatňuje samostatne,

Obecný úrad si vyhradzuje právo pozmeniť obsah relácie (príp. odmietnuť vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase) najmä v prípadoch príliš dlhého textu a textu vyslovene komerčného charakteru!

b.) za vyhotovenie fotokópie:

 • formátu A4 0,10 EUR za jednu stranu,
 • formátu A3 0,20 EUR za jednu stranu,

c.) za prenájom zasadačky Obecného úradu:

 • v zimnom období 5 EUR za hodinu,
 • v letnom období 3 EUR za hodinu,

1 osoby poberajúce starobný dôchodok s vekom nad 65 rokov, s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti sú od platenia poplatkov za poskytnuté služby oslobodení.

d.) prenájom nehnuteľných vecí:

Kultúrno-spoločenská sála obce

 • 8 EUR za hodinu + náklady za spotrebovanú energiu
 • 50 EUR za 6 a viac hodín + náklady za spotrebovanú energiu · 20 EUR za prenájom bufetu

e.) za vyhotovenie každej jednej upomienky 3 EUR

f.) prenájom nádob a nástrojov na separovanie BRO

 • prenájom nádoby na (neurčito) spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, kompostér JRK 620 SMART, objem 620 l,  30 EUR
 • prenájom nádoby na (neurčito) spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, kompostér JRK 830 SMART, objem 830 l , 40 EUR
 • prenájom (neurčito)  -  prekopávač kompostu   6,50 EUR

Občan Kalnej nad Hronom sobášiaci sa na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom, je v deň svadby oslobodený od poplatkov za prenájom Kultúrno-spoločenskej sály.

Pre občana Kalnej nad Hronom je cena prenájmu Kultúrnospoločenskej sály 40 EUR/deň.

e.) za služby poskytované občanom s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom formou prenájmu prevádzkových strojov a dopravných prostriedkov:

 • za kosenie krovinorezom 5 EUR/za hodinu,
 • za prerezávanie, kosenie trávy s malotraktorom 10 EUR/za hodinu,
 • za orbu traktorom (45 – 1 500 m2) 0,66 EUR/za 100 m2,
 • za orbu traktorom (nad 1 500 m2) 0,49 EUR/100 m2,
 • za mulčovanie traktorom (nad 1 500 m2) 0,50 EUR/za 100 m2,
 • za nakladanie UNC, HON 9,95 EUR/za hodinu,
 • vibračná doska, rezačka 5 EUR/za pracovný deň, s obsluhou 10 EUR/za hodinu,
 • nákladná doprava do 3 t ÁVIA 0,67 EUR/za km,
 • traktor – odhŕňanie snehu 15 min./za hodinu 5 EUR,
 • traktor s vlečkou 20 EUR/za hodinu,
 • traktor s kontajnerom 20 EUR/za hodinu, kontajner – nájom 5 EUR/za prac. deň,
 • autobus 1 EUR/za km, čakanie 5 EUR/za hodinu,
 • plošina ÁVIA 20 EUR/za hodinu,
 • zámočnícke práce 5 EUR/za hodinu,
 • pílenie, orezávanie drevín 5 EUR/za hodinu,
 • odsávanie fekálií 1m3 /dtto ako stočné,
 • drtenie konárov 20 EUR/na hodinu + preprava drtičky na miesto,
 • prenájom zberných nádob na separovaný zber odpadov 1 EUR/ks/5 rok

V prípade, že občan požiada obec o vývoz odpadu na skládku TKO vo veľkokapacitnom kontajnery, tak suma úhrady bude vypočítaná na základe skutočného vážneho lístku a katalógového čísla odpadku.

Pri plnení uvedených služieb pre občanov, obec zohľadňuje aktuálne potreby obce vo verejnom záujme.

f.) cenník za využitie reklamného priestoru na internetovej stránke obce www.kalna.eu:

Cenník plošnej reklamy:

 • na hlavnej stránke 30 EUR/mesiac (1 EUR/deň),
 • v priečinku „Firmy v obci“ 15 EUR/mesiac (0,50 EUR/deň),

Cenník inzercie v priečinku „Inzeráty“:

 • občianska 1 EUR/týždeň
 • (typu kúpim – predám, okrem inzerátov do rubriky nehnuteľností) max. 10 riadkov do rubriky nehnuteľností 2 EUR/týždeň (predaj, prenájom, kúpa, výmena – domy, byty, pozemky ...) max. 10 riadkov
 • komerčná riadková inzercia (max. 10 riadkov) 2 EUR/týždeň

g.) cenník za dopravu obecným autobusom (zájazdy, výlety):

Vzdialenosť  /  km

Kalná nad Hronom - Cieľ

Cena za osobu  / EUR

Cena za osobu, ktorá nie je z Kalnej  / EUR

0 - 75 km

2

3

76 - 150 km

4

5,50

151 - 250 km

6

8

 

viac ako 250 km

8

11

Deti do 15 rokov – zdarma.
Študenti 50 % z ceny.
Držitelia preukazu ZŤP – zdarma.
Osoba nad 62 rokov - zdarma.

h.) cenník za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného materiálu a zariadenia:

Ceny za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného materiálu:

 • Formát A4 0,15 EUR/1 ks/1 deň
 • Formát A3 0,20 EUR/1 ks/1 deň
 • Formát A2 0,30 EUR/1 ks/1 deň
 • Formát A1 0,35 EUR/1 ks/1 deň
 • Formát A0 0,40 EUR/1 ks/1 deň

Minimálna cena za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného materiálu bez ohľadu na ich formát, množstvo a dobu vylepenia je 15 EUR.

Ceny za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia:

 • Maloplošné do 1 m2 – 20 EUR/rok
 • Maloplošné do 5 m2 – 100 EUR/rok
 • Strednoplošné do 12 m2 – 300 EUR/rok
 • Veľkoplošné nad 12 m2 – 500 EUR/rok.

 

2. Relaxačno – športový areál pri štadióne v Kalnici:

a.) SAUNA a VÍRIVKA

 • Vstupné pre jednu osobu 4 EUR/za hodinu
 • Vstupné pre 5 a viac osôb 4 EUR/za 1 osobu/za 2 hodiny Deti do 12 rokov – vstup zadarmo
 • Členovia KFC Kalná nad Hronom – vstup zadarmo (podľa potreby).
 • Deti ZŠ v Kalnej nad Hronom pod dozorom učiteľa – vstup zadarmo 1x/týždenne.

b.) TENISOVÝ KURT

 • 5 EUR/za hodinu bez osvetlenia
 • 7 EUR/za hodinu s osvetlením
 • Fyzické osoby s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom 1 hodinu/týždenne – vstup zadarmo mimo osvetlenia.

c.) TRÉNINGOVÉ IHRISKO – umelá tráva

 • 10 EUR/za hodinu
 • 20 EUR/za hodinu s osvetlením
 • Fyzické osoby s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom 1 hodinu/týždenne – vstup zadarmo mimo osvetlenia, s osvetlením 5 EUR.

 

3. Prenájom telocvične v areáli Základnej školy Kalná nad Hronom

 • 7 EUR/za hodinu
 • 10 EUR/za hodinu v zimnej prevádzke
 • Fyzické osoby s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom 1x/týždenne – vstup zadarmo.

 

4. Vstupné Dom bojovej slávy

 • 1 EUR/dospelý
 • 0,50 EUR/deti do 15 rokov, študentov a ZŤP

 

Článok 3

Poplatok za správny úkon

 1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
 2. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, číslo účtu je IBAN SK06 0200 0000 0000 26823152 VÚB Levice, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne obce a sú príjmom obce.
 3. Poplatky za poskytnuté služby sú splatné ihneď.
 4. Pri platení poplatku v hotovosti vydá Obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkov majúcich povahu správnych poplatkov sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj o zaplatení a o sume poplatku.
 5. Sadzobník poplatkov: Pri určovaní poplatkov za správne úkony sa postupuje podľa Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
 6. Oslobodenie od správnych poplatkov: Od poplatkov môžu byť oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský červený kríž, nadácie, rozpočtové organizácie, cirkvi, Občianske združenia, spoločenské organizácie.
 7. Poplatky neuvedené v tejto smernici sa spoplatňujú jednorazovo podľa povahy poskytovanej služby. O výške poplatku rozhoduje starosta obce.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Poplatky nemožno vymáhať ani vyrubiť po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.
 2. Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku.
 3. Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, budú sa vymáhať platobným príkazom a ich sadzba sa zvýši o 50 %.
 4. O úľavách alebo odpustení poplatku za poskytnuté služby, alebo o nevyrubení poplatku za správny úkon v prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhoduje starosta obce.
 5. Poplatník je povinný údaje o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti oznámiť ihneď, najneskôr však 7 dní od jej vzniku a zániku Obecnému úradu v Kalnej nad Hronom.
 6. Poplatky sa platia v hotovosti na Obecnom úrade, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na adresu Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.
 7. V prípadoch neuvedených v tejto smernici sa bude postupovať podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov, zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov, resp. podľa zákona č. 526/1190 Zb. o cenách.

V Kalnej nad Hronom, dňa 15.10.2019

                                                                                                     ................................

                                                                                                      Ing. Ladislav ÉHN

                                                                                                           starosta obce

Projekt Výsadba vzrastlých stromov a kríkov

plagat

Územný plán obce

Územný plán

Kalendár obecných akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciag
App store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:129
TÝŽDEŇ:2369
CELKOM:1566551