Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Hlavný kontrolór

Správa z kontroly HK - prevody nehnuteľného majetku nad 20 000 € za rok 2023

Správa z kontroly HK - prevody nehnuteľného majetku nad 20 000 € za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,68 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 2. 5. 2024

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,16 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 26. 6. 2023

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,79 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 28. 12. 2022

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 550,22 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 6. 6. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,01 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 1. 3. 2022

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,65 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 14. 12. 2021

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 550,7 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 14. 12. 2021

Hlavný kontrolór obce Kalná nad Hronom
Ing. Richard Strákoš

e-mail: kontrolor@kalna.eu

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

 §18

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.

 

§18d

1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec využíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

3) Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa §27.

§18f

1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy stanovené osobitným zákonom.

2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa §18d.

4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Projekt Výsadba vzrastlých stromov a kríkov

plagat

Územný plán obce

Územný plán

Kalendár obecných akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciag
App store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:144
TÝŽDEŇ:602
CELKOM:1595346