Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 10 .2020

Zmluva o vydaní karty a poskytnutí platobnej funkcionality poštovej karty - komerčnej

ZML 121/2020

podľa zmluvy

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

21. 10 .2020

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

ZML 120/2020

podľa zmluvy

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 10 .2020

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

ZML 119/2020

1,00 EUR jedno euro ročne

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 10 .2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 118/2020

41,94 EUR štyridsaťjeden eur deväťdesiatštyri centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 10 .2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostredníctvom PCO

ZML 117/2020

891,48 EUR osemstodeväťdesiatjeden eur štyridsaťosem centov

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

13. 10 .2020

Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok

ZML 116/2020

32 807,64 EUR tridsaťdvatisícosemstosedem eur šesťdesiatštyri centov

HYDROMELIORÁCIE, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

13. 10 .2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

ZML 115/2020

40 000,00 EUR štyridsaťtisíc eur

Ministerstvo financií SR

Obec Kalná nad Hronom

8. 10 .2020

Zmluva o dielo

ZML 114/2020

50 000,00 EUR päťdesiattisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

8. 10 .2020

Zmluva o parkovaní

ZML 113/2020

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Anna Samešová

Obec Kalná nad Hronom

29. 9 .2020

Zmluva o dielo

ZML 112/2020

1 935,63 EUR tisícdeväťstotridsaťpäť eur šesťdesiattri centov

Ing. Marek Lohinský

Obec Kalná nad Hronom

29. 9 .2020

Zmluva o dielo

ZML 111/2020

38 400,00 EUR tridsaťosemtisíc štyristo eur

EKOFORM spol. s.r.o., Koháryho 46, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

23. 9 .2020

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb

ZML 110/2020

Neuvedené

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

23. 9 .2020

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 109/2020

280,00 EUR dvestoosemdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

23. 9 .2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 108/2020

120,00 EUR tristodvadsať eur

Mgr. Klaudia Ihringová

Obec Kalná nad Hronom

8. 9 .2020

Zmluva o uverejnení inzercie

ZML 106/2020

262,80 EUR dvestošesťdesiatdva eur osemdesiat centov

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

8. 9 .2020

Kúpno-predajná zmluva

ZML 107/2020

34 000,00 EUR tridsaťštyritisíc eur

Juraj Šebo

Obec Kalná nad Hronom

7. 9 .2020

Zmluva o dielo

ZML 105/2020

69 000,00 EUR max. šesťdesiatdeväťtisíc eur

Ľubomír Húdik - HUDIKOP, Hlavná 398/33, 93534 Veľký Ďur

Obec Kalná nad Hronom

7. 9 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 104/2020

7 200,00 EUR sedemtisícdvesto eur

K-CENTUM spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Zmluva o dielo

ZML 103/2020

9 600,00 EUR deväťtisícšesťsto eur

ARGUSS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Hromadná licenčná zmluva

ZML 102/2020

podľa zmluvy

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 101/2020

podľa zmluvy

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Licenčná zmluva

ZML 100/2020

415,00 EUR štyristopätnásť eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 98/2020

21 700,36 EUR dvadsaťjedentisícsedemsto eur tridsaťšesť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 97/2020

29 711,57 EUR dvadsaťdeväťtisícsedemstojedenásť eur päťdesiatsedem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 96/2020

17 105,22 EUR sedemnásťtisícstopäť eur dvadsaťdva centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 231