Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 7 .2020

Zmluva o odpadoch

ZML 86/2020

podľa zmluvy

ARGUSS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

31. 7 .2020

Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území obce Kalná nad Hronom

ZML 85/2020

podľa zmluvy

OZ Šťastný domov - Happy house

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve o zámene nehnuteľností

ZML 84/2020

bez vzájomného finančného vysporiadania

Š. Pisár, S. Pisárová

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ZML 83/2020

4 000,00 EUR štyritisíc eur

Vodácky klub HRON

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Kúpna zmluva

ZML 82/2020

54 763,44 EUR päťdesiatštyritisícsedemstošesťdesiattri eur štyridsaťštyri centov

Ing. V. Kapitánová, E. Beranová

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Dohoda o prenájme sály

ZML 81/2020

58,60 EUR päťdesiatosem eur šesťdesiat centov

Juraj Kúdela

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

ZML 80/2020

1,00 EUR 1 euro mesačne

Centrum pomoci Kalná n.o., 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

21. 7 .2020

Zmluva o dielo

ZML 79/2020

2 142,50 EUR dvetisícstoštyridsaťdva eur päťdesiat centov

Ing. Marek Lohinský

Obec Kalná nad Hronom

21. 7 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 78/2020

1,00 EUR jedno euro mesačne

Peter Kecskés

Obec Kalná nad Hronom

21. 7 .2020

Zmluva o dielo

ZML 77/2020

14 877,72 EUR štrnásťtisícosemstosedemdesiatsedem eur sedemdesiatdva centov

ENERCOM s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21. 7 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostredníctvom PCO

ZML 76/2020

734,16 EUR sedemstotridsaťštyri eur šestnásť centov

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

8. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

ZML 75 2020

podľa zmluvy

MG PZS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

8. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kalná nad Hronom v roku 2020

ZML 74/2020

1 000,00 EUR

OZ Život na vlnách

Obec Kalná nad Hronom

8. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kalná nad Hronom v roku 2020

ZML 73/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

PALAS VK LEVICE

Obec Kalná nad Hronom

8. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

ZML 72 2020

Neuvedené

Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 63500 Brno

Obec Kalná nad Hronom

6. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZML 70/2020

205 390,00 EUR dvestopäťtisíctristodeväťdesiat eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Kalná nad Hronom

6. 7 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 68/2020

neuvedené

KVK PAKO, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

6. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZML 67/2020

556 833,42 EUR päťstopäťdesiatšesťtisícosemstotridsaťtri eur štyridsaťdva centov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Kalná nad Hronom

2. 7 .2020

Zmluva o dielo

ZML 66/2020

25 000,00 EUR dvadsaťpäťtisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

1. 7 .2020

Zmluva o dielo

ZML 65/2020

20 417,28 EUR dvadsaťtisícštyristosedemnásť eur dvadsaťosem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

1. 7 .2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 64/2020

318,74 EUR tristoosemnásť eur sedemdesiatštyri centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

1. 7 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 63/2020

neuvedená

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

24. 6 .2020

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

ZML 62/2020

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc eur

Občianske združenie Tekov - Hont

Obec Kalná nad Hronom

24. 6 .2020

Zmluva o dielo

ZML 61/2020

35 216,87 EUR tridsaťpäťtisícdvestošestnásť eur osemdesiatsedem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

16. 6 .2020

Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností

ZML 60/2020

bez vzájomného finančného vysporiadania

Š. Pisár, S. Pisárová

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 197