Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Matrika

p. Alena Hallová, t.č. 036/6395109

Spádové obce matričného obvodu: Kalná nad Hronom, Lok, Bajka, Tekovský Hrádok, Ondrejovce

Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Kalnej nad Hronom

Pôsobnosť matričného úradu : Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode zo zákona č. 154/1994 Z.z. Slovenskej Republiky v znení neskorších predpisov.


1. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:
- platný občiansky preukaz rodičov
- sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela
- platný občiansky preukaz

Rodný list - výpis z matriky (druhopis) 5 € - potrebný platný občiansky preukaz

 

2. Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.
Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!
V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!


Potrebné doklady:
- platný občiansky preukaz matky a otca
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
Vybavíte to bez poplatku.

 

3. Uzatvorenie manželstva

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva minimálne 7 dní pred uzavretím manželstva :

ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu
- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
- k žiadosti snúbenci predkladajú občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenici, u ktorých nie je určený otec


ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša (poplatok je 20 €)
Za prijatie delegácie je poplatok 20 €.

(1)ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu :

a) rodný list
b) doklad o štátnom občianstve
c) doklad o pobyte
d) potvrdenie o osobnom stave
e) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
f) právoplatný rozsudok o rozvode manžela, ak ide o rozvedeného cudzinca
g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov
(3) Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona
(4) Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
(5)Ak má matričný úrad pochybnosť o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie, o preverení urobí okresný úrad záznam


- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille)
pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom

- žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

 

 4. Osobitná matrika

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine ?
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Správny poplatok 10 €.


Predkladané doklady:
- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
-platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
-ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
-pri zápise narodenia dieťaťa je potrebné doložiť osvedčenie o Štátnom občianstve dieťaťa.


5. Úmrtie

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.


Potrebné doklady:
- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
- občiansky preukaz zosnulého
Vybavíte to bez poplatku.
Úmrtný list - výpis z matriky (druhopis) 5 €


6. Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva


Manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzatvorenia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.


Potrebné doklady:
- Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
- sobášny list
- platný občiansky preukaz
Vybavíte bez poplatku (do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode).

Projekt Výsadba vzrastlých stromov a kríkov

plagat

Územný plán obce

Územný plán

Kalendár obecných akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciag
App store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:303
TÝŽDEŇ:1661
CELKOM:1581188