Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

18/2007 O schválení ÚP Obce Kalná nad Hronom
13/2011 O vyhlásení záväzných častí územného plánu - zmeny a doplnky č. 1
06/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce
14/2012 O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely
23/2012 O spôsobe náhradného zásobovania vodou
10/2013 O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami Štátneho fondu rozvoja bývania.
17/2013 O verejnom poriadku
27/2013 VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
16/2014 O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Kalná nad Hronom – zmeny a doplnky č. 2
07/2015 Požiarny poriadok obce Kalná nad Hronom
08/2015 O nájme a prenájme obecných nebyt. priestorov
12/2015 O držaní psov v obci
21/2015 Podmienky prevádzkovania hazardných hier v obci
26/2015 O poskytovaní sociálnej pomoci obyv. obce
30/2015 O rozkopávkach

31/2015

O predajných miestach
32/2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
02/2016 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií OZ
05/2016 Zásady nakladanie s finančnými prostriedkami obce Kalná nad Hronom
19/2016 O užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Kalná nad Hronom
28/2016 O nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce obstaranými z vlastných zdrojov
33/2016 O zrušení Obecnej polície
25/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk

34/2017

O poskytovaní Sociálnych služieb na území Obce Kalná nad Hronom
03/2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
04/2018 O určení výšky fin. prísp. na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiakov škol. zar. so sídlom na území obce
24/2018 O nakladaní s komuálnymi odpadmi
35/2018 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
03/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
09/2019 O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských kluboch detí, v materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach
20/2020 Pravidlá pridelovania dotácií z rozpočtu obce
36/2019

O umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení/materiálov na území obce

37/2019 O zriadení Obecnej polície