Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Poskytovanie informácií

Spôsob zriadenia obce

Obec Kalná nad Hronom bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. v dňoch 23. a 24.11.1990.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71),
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, §11 ods. 4 a §13 zákona),
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Kalná nad Hronom sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Kalná nad Hronom je zastupiteľský zbor obce zložený z 9-tich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Kalná nad Hronom je predstaviteľom a najvyšším orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Kalná nad Hronom má zriadené svoje poradné orgány – komisie:

 • Komisia pre financie, strategický rozvoj a správu majetku obce,
 • Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry,
 • Komisia verejného poriadku,
 • Komisia mládeže a športu,
 • Komisia výstavby, životného prostredia a služieb,
 • Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci,
 • Komisia pre občianske záležitosti.

Obecný úrad v Kalnej nad Hronom sa člení na nasledujúce oddelenia:

a.) Sekretariát starostu
b.) Obecný úrad
c.) Prevádzkové oddelenie
d.) Obecná polícia
e.) Materská škola

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Kalná nad Hronom, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Postup obce Kalná nad Hronom pri vybavovaní žiadostí

Postup obce Kalná nad Hronom pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Kalná nad Hronom vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

 Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 1. Osobne

Na podateľni Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

Adresa:
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

Úradné hodiny:

 • Pondelok: 07:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 • Utorok: 07:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 • Streda: 07:00 – 12:00 13:00 – 16:30
 • Štvrtok: 07:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 • Piatok: 07:00 – 12:00

Zodpovedný pracovník: p. Alena Hallová

 1. Elektronickou poštou

e-mail: obec@kalna.eu

 1. Ústne

U ktoréhokoľvek pracovníka Obecného úradu, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1. 

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Nitre v lehote do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Prehľad právnych predpisov, podľa ktorých obec koná a rozhoduje

alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Zásady poskytovania informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Starosta obce Kalná nad Hronom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vydáva

Zásady poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Obec Kalná nad Hronom (ďalej len „obec“) je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

2. Tieto zásady upravujú podmienky, postup a rozsah poskytovania informácií jednotlivými organizačnými zložkami obce.

Článok 2.
Povinné osoby

1. Osoby, ktoré sú povinné sprístupňovať informácie sú vymedzené v §2 Zákona.

2. V podmienkach obce informácie sprístupňujú tieto organizačné zložky obce:

a.) obecný úrad a jeho oddelenia,
b.) obecné zastupiteľstvo prostredníctvom svojho výkonného orgánu a to obecného úradu,
c.) obecná polícia v Kalnej nad Hronom,
d.) hlavný kontrolór obce.

Článok 3.
Povinné zverejňovanie informácií

1. Obec je povinná zverejniť tieto informácie:

a.) spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b.) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c.) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d.) postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e.) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci,
f.) sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

2. Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom Obecného úradu zverejňuje nasledovné informácie:

a.) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania,
b.) zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,
c.) uznesenia obecného zastupiteľstva,
d.) texty návrhov všeobecne záväzných nariadení v súlade s §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
e.) texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení v obecnom zastupiteľstve,
f.) údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia,
g.) výpisy o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí.

3. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – internetová adresa obce www.kalna.eu .

4. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 1 a 2 tohto článku zabezpečuje na internetovej adrese obce zodpovedný pracovník. Zodpovedný pracovník zabezpečuje aj zverejnenie informácie o postupe, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, takisto aj prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb vo vzťahu k obci.

Článok 4.
Poskytovanie informácií na žiadosť

1. Písomná žiadosť sa prijíma v podateľni Obecného úradu (ďalej len „podateľňa“). Po jej zaevidovaní podateľňa postúpi žiadosť na vybavenie vecne príslušnému úseku. Ak bola písomná žiadosť prijatá na inom pracovisku, je zamestnanec, ktorý žiadosť prijal, povinný ju postúpiť na zaevidovanie podateľni.

2. Pri žiadosti prijatej elektronickou poštou je povinný ten, kto ju prijal postúpiť ju na zaevidovanie podateľni. Podateľňa zabezpečí ďalší postup pri vybavovaní žiadosti v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.

3. Žiadosť podanú ústne je povinný ten, kto ju prijal spísať na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 1 týchto zásad a zaevidovať ju v podateľni, ktorá ju po zaevidovaní bezodkladne postúpi vecne príslušnej organizačnej zložke obce.

4. V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa zákona, organizačná zložka obce, ktorá žiadosť vybavuje vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Po uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.

5. Ak organizačná zložka obce, ktorá žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní postúpi a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

6. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Predĺžiť lehotu o najviac 8 dní zo závažných dôvodov môže vedúci príslušnej organizačnej zložky obce. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osemdňovej lehoty oznámiť žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Článok 5.
Sprístupňovanie informácií

1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ten, kto žiadosť vybavuje so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

2. Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného spracovania, vytvárania nových informácií a prenášania na iný nosič.

3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, vecne príslušná organizačná zložka obce najneskôr do 5 dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, vecne príslušná organizačná zložka obce mu ich sprístupní.

4. Informácie sprístupní vecne príslušná organizačná zložka obce, ktorej bola žiadosť postúpená na vybavenie z podateľne. V prípade, ak je na vybavenie žiadosti príslušných niekoľko organizačných zložiek obce, po získaní čiastkových odpovedí požadované informácie sprístupní prednosta Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

5. Informácie sa sprístupňujú:

a.) bezplatne – ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi nepresiahne čiastku 2 EUR,
b.) za úhradu – a to v plnej výške materiálnych nákladov – ak úhrada materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi presiahne čiastku 2 EUR.

6. Výška materiálnych nákladov sa vypočíta podľa prílohy č. 2 – Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií, ktorý sa mení v závislosti od vývoja cien materiálnych nákladov.

7. Kontrolu zaplatených úhrad nákladov za sprístupnenie informácie vykonáva oddelenie ekonomické.

Článok 6.
Vydanie rozhodnutia

1. V prípade poskytnutia informácie v rozsahu, spôsobom a v lehote ako ukladá zákon, urobí ten, kto poskytol informáciu rozhodnutie zápisom v spise.

2. V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá Obecný úrad v Kalnej nad Hronom písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 3 týchto zásad v zákonom stanovenej lehote, ktoré pripraví príslušná organizačná zložka.

3. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa ods. 2 tohto článku sa prijíma na podateľni, ktorá ho postúpi po zaevidovaní tomu, kto žiadosť vybavoval.

4. Organizačná zložka obce, ktorá žiadosť vybavovala, pripraví návrh rozhodnutia starostu obce na zrušenie alebo potvrdenie rozhodnutia obecného úradu, ktorý predloží starostovi obce spolu so spisom (žiadosť, rozhodnutie a odvolanie spolu so svojím stanoviskom k odvolaniu, prípadne i ďalší písomný materiál).

5. O odvolaní rozhoduje starosta obce.

Článok 7.
Evidencia žiadostí

1. Evidenciu všetkých prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií vedie podateľňa tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

2. Evidencia obsahuje:

a.) dátum podania žiadosti,
b.) obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c.) výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu a pod.).
d.) podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).

3. Spis sa po vybavení ukladá na podateľni. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti. Všetky písomnosti musia byť označené číslom centrálnej evidencie v súlade s platným Registratúrnym poriadkom obce Kalná nad Hronom.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Ak nie je v zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa týchto zásad všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2011.

V Kalnej nad Hronom, 19.8.2011

                                                                                                            ........................................

                                                                                                             Ing. Ladislav ÉHN

                                                                                                                  starosta obce

Projekt Výsadba vzrastlých stromov a kríkov

plagat

Územný plán obce

Územný plán

Kalendár obecných akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciag
App store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:29
TÝŽDEŇ:326
CELKOM:1545928