Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 5 .2020

Kúpna zmluva

ZML 48/2020

14 059,00 EUR štrnásťtisícpäťdesiatdeväť eur

Štefan Baláž

Obec Kalná nad Hronom

18. 5 .2020

Zmluva o dielo

ZML 47/2020

2 653,65 EUR dvetisícšesťstopäťdesiattri eur šesťdesiatpäť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

18. 5 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru

ZML 46/2020

1 170,00 EUR tisícstosedemdesiat eur

TRITON spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Kúpna zmluva

ZML 45/2020

500,00 EUR päťsto eur

A. Borošová, F. Bokkon

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Kúpna zmluva

ZML 44/2020

70,00 EUR sedemdesiat eur

Michal Paluška

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Zmluva o dielo

ZML 43/2020

7 080,00 EUR sedemtisícosemdesiat eur

ENERGYLINE, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 42/2020

11 418,37 EUR jedenásťtisícštyristoosemnásť eur tridsaťsedem centov

PROFI PARTNER LV s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5 .2020

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 41/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Zmluva o dielo

ZML 40/2020

25 119,32 EUR dvadsaťpäťtisícstodevätnásť eur tridsaťdva centov

K PRESS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 39/2020

neuvedená

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Zmluva o dielo

ZML 38/2020

56 836,44 EUR päťdesiatšesťtisícosemstotridsaťšesť eur štyridsaťštyri centov

EKOFORM spol. s.r.o., Koháryho 46, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

14. 4 .2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Novostavba hasičskej zbrojnice"

ZML 37/2020

20 054,18 EUR dvadsaťtisícpäťdesiatštyri eur osemnásť centov

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

30. 3 .2020

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 36/2020

28 045,40 EUR dvadsaťosemtisícštyridsaťpäť eur štyridsať centov

Ing. Jakub Minár Forward Fitness, 486, 956 36 Rybany

Obec Kalná nad Hronom

30. 3 .2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 35/2020

5 172,60 EUR päťtisícstosedemdesiatdva eur šesťdesiat centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

30. 3 .2020

Kúpna zmluva

ZML 34/2020

470,00 EUR štyristosedemdesiat eur

Ing. R. Skoupý a manž. Mgr. M. Skoupá

Obec Kalná nad Hronom

30. 3 .2020

Kúpna zmluva

ZML 33/2020

320,00 EUR tristodvadsať eur

Dušan Jelen

Obec Kalná nad Hronom

20. 3 .2020

Zmluva o dielo

ZML 195/2019

8 280,00 EUR osemtisícdvestoosemdesiat eur

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA

Obec Kalná nad Hronom

20. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

ZML 32/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kalná nad Hronom

20. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR

ZML 31/2020

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri eur šesť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Zmluva o dielo

ZML 30/2020

3 937,50 EUR tritisícdeväťstotridsaťsedem eur päťdesiat centov

Ing. Marek Lohinský

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Kúpna zmluva

ZML 28/2020

19,90 EUR devätnásť eur deväťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Dohoda o prenájme sály

ZML 27/2020

67,73 EUR šesťdesiatsedem eur sedemdesiattri centov

Ružena Križanová

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 26/2020

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Mandátna zmluva

ZML 25/2020

podľa zmluvy

Ing. arch. Tomáš Jurák

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

ZML 24/2020

216,36 EUR dvestošesnásť eur tridsaťšesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 162