Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 7. 2020

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

ZML 72 2020

Neuvedené

Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 63500 Brno

Obec Kalná nad Hronom

6. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZML 70/2020

205 390,00 EUR dvestopäťtisíctristodeväťdesiat eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Kalná nad Hronom

6. 7. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 68/2020

neuvedené

KVK PAKO, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

6. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZML 67/2020

556 833,42 EUR päťstopäťdesiatšesťtisícosemstotridsaťtri eur štyridsaťdva centov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Kalná nad Hronom

2. 7. 2020

Zmluva o dielo

ZML 66/2020

25 000,00 EUR dvadsaťpäťtisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2020

Zmluva o dielo

ZML 65/2020

20 417,28 EUR dvadsaťtisícštyristosedemnásť eur dvadsaťosem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 64/2020

318,74 EUR tristoosemnásť eur sedemdesiatštyri centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 63/2020

neuvedená

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

24. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

ZML 62/2020

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc eur

Občianske združenie Tekov - Hont

Obec Kalná nad Hronom

24. 6. 2020

Zmluva o dielo

ZML 61/2020

35 216,87 EUR tridsaťpäťtisícdvestošestnásť eur osemdesiatsedem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

16. 6. 2020

Zámenná zmluva o zámene nehnuteľností

ZML 60/2020

bez vzájomného finančného vysporiadania

Š. Pisár, S. Pisárová

Obec Kalná nad Hronom

16. 6. 2020

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

ZML 59/2020

600,00 EUR šesťsto eur

Ľuboš Páleník

Obec Kalná nad Hronom

9. 6. 2020

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

ZML 58/2020

8 300,00 EUR osemtisíctristo eur

Matej Slivoň

Obec Kalná nad Hronom

9. 6. 2020

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy

ZML 57/2020

Neuvedené

Ing. arch. Tomáš Jurák, Chudčická 1352/10, 63500 Brno - Bystrc

Obec Kalná nad Hronom

5. 6. 2020

Zmluva o bežnom účte

ZML 56/2020

neuvedená

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

5. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

ZML 55/2020

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

5. 6. 2020

Zmluva o dielo

ZML 54/2020

43 182,00 EUR štyridsaťtritisícstoosemdesiatdva eur

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Rőntgenova 3751/26, 85101 Bratislava-Petržalka

Obec Kalná nad Hronom

29. 5. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 53/2020

Neuvedené

PROTUR s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

29. 5. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 52/2020

Neuvedené

Mgr. Klaudia Ihringová

Obec Kalná nad Hronom

29. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

ZML 51/2020

Neuvedené

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

29. 5. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 50/2020

438,36 EUR štyristotridsaťosem eur tridsaťšesť centov

Peter Kecskés

Obec Kalná nad Hronom

18. 5. 2020

Kúpna zmluva

ZML 48/2020

14 059,00 EUR štrnásťtisícpäťdesiatdeväť eur

Štefan Baláž

Obec Kalná nad Hronom

18. 5. 2020

Zmluva o dielo

ZML 47/2020

2 653,65 EUR dvetisícšesťstopäťdesiattri eur šesťdesiatpäť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

18. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru

ZML 46/2020

1 170,00 EUR tisícstosedemdesiat eur

T R I T O N spol. s.r.o., Topolčianska 25, 85101 Bratislava-Petržalka

Obec Kalná nad Hronom

4. 5. 2020

Kúpna zmluva

ZML 45/2020

500,00 EUR päťsto eur

A. Borošová, F. Bokkon

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 726-750 z 908