Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Právne normy

Zákon 564/1991 o obcenej polícií online:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-564  

372/1990 Zákon o priestupkoch online:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-372

282/2002 Zákon ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov online:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/282/

8/2009 Zákon o cestnej premávke:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

377/2004 Zákon o ochrane nefajčiarov:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-377

7/2015 Zákon o odpadoch:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79

96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-96

122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/79961/1/2

VZN obce Kalná nad Hronom:

  • 17/2013 o verejnom poriadku
  • 12/2015 o držaní psov v obci
  • 24/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
  • 37/2019 o zriadení obecnej polície