Obsah

 

Návrh VZN č. ..../2019

O zriadení Obecnej polície
NÁVRH VZN 15 2019 O správnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby