Obsah

Návrh VZN č. 1/2019 Štatút Obce Kalná nad Hronom
Návrh VZN č. 36/2019

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území obce Kalná nad Hronom

Návrh VZN č. 15/2019 O správnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby