Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad Kalná nad Hronom žiada pozostalých, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta, aby sa dostavili na Obecný úrad za účelom uzatvorenia týchto zmlúv.

Úradné hodiny:

Pondelok:   7:00 – 12:00      13:00 – 16:00

Utorok:       7:00 – 12:00      13:00 – 16:00

Streda:        7:00 – 12:00      13:00 – 16:30

Štvrtok:      13:00 – 16:00

Piatok:        7:00 – 12:00

 

Telefonický kontakt:

Správca pohrebiska:

-p. Jozef Gonda t.č.  0948 266 970

Pracovníčka obecného úradu:

-p. Alena Hallová t.č. 036/3650377

Cintoríny - prevádzkový poriadok

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci:

dňa 26.9.2012

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci:

dňa 15.11.2012

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce:

dňa 26.9.2012

Návrh stiahnutý z internetovej stránky obce:

dňa 15.11.2012

Návrh schválený v OZ:

dňa 16.11.2012

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci:

dňa 26.11.2012

VZN zverejnené na internetovej stránke obce:

dňa 26.11.2012

VZN nadobúda účinnosť:

dňa 1.1.2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom na základe ustanovenia §14 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 o pohrebníctve (ďalej len zákon) schvaľuje toto:

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kalná nad Hronom č. 25/2012

 Prevádzkový poriadok pohrebísk

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje prevádzkovanie pohrebísk na území obce Kalná nad Hronom.

2. Týmto VZN sa riadia vlastníci nehnuteľností, na ktorých je zriadené pohrebisko, ich prevádzkovatelia a správcovia, prevádzkovatelia pohrebných služieb, obstarávatelia pohrebných a iných služieb, fyzické a právnické osoby, ktoré na pohrebiskách vykonávajú práce alebo poskytujú služby, nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebísk.

 

§ 2

Rozsah platnosti

 

1. Toto VZN sa vzťahuje na tieto pohrebiská na území obce Kalná nad Hronom:

· cintorín reformovanej kresťanskej cirkvi,

· cintorín rímsko–katolíckej cirkvi na Ul. Červenej armády,

· Židovský cintorín,

· Mochovský cintorín,

· Obecný cintorín na ul. Júliusa Fučíka.

 

§ 3

Základné pojmy

 

1. Pre účely tohto VZN:

· ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,

· ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,

· zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie,

· pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,

· pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,

· spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,

· obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,

· pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj,

· cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,

· urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme a do kolumbária, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,

· urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,

· márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,

· hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je učené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny,

· hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,

· prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,

· dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,

· hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasýpa zeminou,

· exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,

· služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s údržbou hrobového miesta,

· prenajímateľ hrobového miesta je prevádzkovateľ pohrebísk,

· nájomcom je každý, kto má s prevádzkovateľom uzatvorenú nájomnú zmluvu.

 

§ 4

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

 

1. Prevádzkovateľom pohrebísk v zmysle § 2 tohto VZN je Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom. Niektoré činnosti na pohrebiskách sú zabezpečované prostredníctvom poskytovateľa služieb.

2. Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä:

· vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

· vykonávanie exhumácie,

· vedenie evidenciu súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,

· správu pohrebísk,

· správu márnice a domu smútku,

· údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

 

§ 5

Práva a povinnosti nájomcov / návštevníkov pri údržbe hrobového miesta

 

1. Nájomca/návštevník je povinný dodržiavať ustanovenia tohto VZN, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu/návštevníka hrobového miesta.

2. Nájomca môže na prenajatom hrobovom mieste v cintoríne vysádzať kríky nízkeho vzrastu a vykonávať sadové úpravy, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa.

3. Na epitafnú dosku v urnovom háji a v kolumbáriu sa odporúča použiť typ písma podľa prílohy č. 3.

4. Nájomca hrobového miesta plne zodpovedá za dodržiavanie umiestnenia a rozmerov hrobových miest podľa § 7 tohto VZN.

Nájomca je ďalej povinný:

5. Oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

6. Na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho okolia v rozsahu 0, 30 m až 0,35 m, odstraňovať zvädnutú alebo inak znehodnotenú výzdobu hrobového miesta.

7. Vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.

8. Na múriky v kolumbáriu a urnové miesta umiestňovať len sviečky v puzdre alebo kahance.

9. Zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

Zakazuje sa:

10. Odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.

11. Odkladať odpad mimo zberných nádob.

12. Páliť odpad v zberných nádobách alebo na inom mieste v areáli pohrebiska.

13. Rozsvecovať sviečky, svietniky a kahance na inom ako hrobovom alebo k tomuto účelu vyhradenom mieste.

14. Umývať výzdobu hrobového miesta (vence, kytice a pod.) ako aj pracovné náradie vo vodovodoch na pohrebisku.

15. V urnovom háji je zakázané:

a) vykonávať sadové úpravy,

b) vykonávať stavebné úpravy,

c) osadzovať lavičky.

16. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta.

17. Na pohrebisku je zakázané fajčiť, odhadzovať odpadky mimo zberných nádob, požívať alkoholické nápoje, psychotropné a iné omamné látky, vodiť do areálu pohrebiska psov, robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, telefonovať počas obradu, pohybovať sa na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň, páliť trávu a odpad, počas pohrebného obradu stáť na hroboch.

18. Ukladanie nádob, náradia alebo kvetináčov na zelené pásy a miesta okolo hrobových miest je zakázané.

19. Je zakázané v urnovom háji na epitafné dosky umiestňovať, alebo prilepovať kvety, ozdobné alebo iné predmety.

20. Na pohrebisku je možné zdržiavať sa iba v čase prístupnom pre verejnosť, ktorý je stanovený v § 9.

21. Deti do 10 rokov majú na pohrebisko povolený vstup iba v sprievode dospelej osoby.

 

§ 6

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk

 

1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:

·         meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

·         dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

·         záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

·         meno, priezvisko a adresu miesta tvarého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce ak je nájomcom obec,

·         dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej nájomná zmluva ) a údaje o zmene nájomcu,

·         údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

·         skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu1 alebo či ide o vojnový hrob2,

·         údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:

·         zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

·         zrušení pohrebiska.

2. Ďalej je prevádzkovateľ povinný:

- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

- vykonávať exhumácie,

- zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 9 tohto VZN,

- dodržiavať dĺžku tlecej doby,

- dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 11 tohto VZN,

- nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom3,

- chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

- umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,

- viesť evidenciu voľných hrobových miest,

- uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu a dbať o to, aby jedno hrobové miesto malo len jedného nájomcu,

- písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota za ktorú bolo nájomné zaplatené, o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak je známa jeho adresa; súčasne túto informáciu zverejniť na obvyklom mieste na pohrebisku,

- ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu,

1 § 14 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

2 zákon č. 130/2005 o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

3 Zákon č 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

- pri výpovedi nájomnej zmluvy musí postupovať v zmysle §22 zákona,

- musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska (napr. pri živelnej pohrome). Pri takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je nájomcu povinný bezodkladne písomne informovať,

- umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,

- usmerňovať pohrebné služby, stavebné, kamenárske a iné firmy poskytujúce služby na pohrebisku, kontrolovať dodržiavanie rozmerov, polohového a výškového osadenia hrobových miest podľa § 7 tohto VZN,

- stavebné a kamenárske práce povoľovať nájomcovi písomne, s vyznačením hrobového miesta na predpísanom tlačive (príloha č. 2),

- zhotoviteľovi stavebných a kamenárskych prác vydať písomný súhlas na prácu, iba ak sa preukáže písomným súhlasom od nájomcu, dohodnúť dátum začatia a ukončenia prác; písomný súhlas prevádzkovateľa slúži ako povolenie vstupu na pohrebisko,

- dbať o zlikvidovanie odpadu zhotoviteľom po vyhotovení stavby alebo jej úprave,

- zabezpečovať údržbu a opravu ciest, oplotenia, vodovodov a mobiliáru,

- zabezpečiť údržbu zelene,

- pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebiska určiť vyhradené miesto pre uloženie odpadu a v súlade s VZN obce o odpadoch, zabezpečiť jeho likvidáciu,

- zvädnutú, alebo inak znehodnotenú výzdobu hrobového miesta (vence, kytice a iné) v prípade neodstránenia nájomcom je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený odstrániť,

- zabezpečovať poriadok v dome smútku,

- starať sa o funkčnosť zariadení v budove a zabezpečovať ich bežnú údržbu a dodržiavať režim dezinfekcie v priestoroch domu smútku a viesť o tom evidenciu,

- zabezpečovať rozlúčkový obrad,

- zabezpečovať údržbu chladiacich boxov, ozvučenia a dekorácií,

- koordinovať činnosť subjektov poskytujúcich pohrebné služby,

- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov dôverné,

- otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s VZN,

- umožniť oprávneným osobám exhumáciu za podmienok stanovených zákonom.

 

§ 7

Práva a povinnosti pohrebných služieb, stavebných, kamenárskych a iných firiem

poskytujúcich služby na pohrebisku

 

Pohrebné služby, stavebné, kamenárske a iné firmy poskytujú svoje služby na pohrebiskách v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebiskách a v zmysle všeobecne záväzných a právnych predpisov nasledovne:

1. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska (príloha č. 2).

2. Maximálne povolené rozmery novovybudovaných hrobových miest v cintorínoch sú nasledovné:

a) jednohrob 220cm x 110 cm

b) dvojhrob 220 cm x 180 cm

c) trojhrob 220 cm x 310 cm

d) detský hrob 100 cm x 60 cm

e) urnové miesto 100 cm x 100 cm

f) hrobka 200 cm x 300 cm

g) krypta 400 cm x 400 cm.

3. Stavebné práce na hrobovom mieste je možné začať až po zameraní prevádzkovateľom.

4. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť široké 0,30 m až 0,35 m široké nezastavané a priechodné.

5. Predné a zadné hrany hrobových obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi.

6. Základy musia byť vykopané do nezámrznej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy.

7. Počas stavebných prác nesmie stavebník zasahovať do okolitých hrobových miest a nijakým spôsobom ich dehonestovať.

8. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny a nie je povolené vynášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobové ozdoby a iné zariadenia hrobového miesta.

9. Zhotoviteľ prác je povinný po skončení prác vyčistiť okolie, zlikvidovať svoj stavebný odpad vyvezením z pohrebiska .

10. Zhotoviteľ prác je povinný ukončenie svojej činnosti na území cintorína nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska.

11. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť stavebné a kamenárske práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.

12. Na pohrebisku je zakázané umývať pracovné náradie.

 

§ 8

Prístup na pohrebisko

 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne:

od 8.00 – 20. 00 hod.

V čase od 15. októbra do 15. novembra:

od 8.00 – 21. 00 hod.

2. Každý jeden návštevník je povinný pred zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť v odôvodnených prípadoch dočasne zakázať alebo obmedziť.

4. Vjazd s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách:

a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku alebo do chladiacich zariadení,

b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,

c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu hrobových miest; po vyložení resp. naložení materiálu je motorové vozidlo povinné areál pohrebiska opustiť.

5. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom Domu smútku.

 

§ 9

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

 

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

3. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

4. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

5. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; pred únikom zápachu do okolia musí byť rakva vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

6. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

Situačné plány pohrebiska v Kalnej nad Hronom sú prístupné na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom.

 

§ 10

Dĺžka tlecej doby

 

1. Dĺžka tlecej doby ľudských pozostatkov je 10 rokov od pochovania pre všetky cintoríny podľa § 2 tohto VZN.

 

§ 11

Zákaz pochovávania

 

1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.5

2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej

pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

 

§ 12

Nakladanie s odpadmi

 

1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta alebo návštevník pohrebiska povinný uložiť do zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené na pohrebisku.

2. Stavebník je povinný stavebný odpad odviezť z pohrebiska na vlastné náklady a je povinný nakladať s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii odpadu.

4 §156 ods. 2 Trestného poriadku

5 §48 zákona 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady. č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) v znení

neskorších právnych predpisov.

 

3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nakladá s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii odpadu3.

§ 13

Nájomná zmluva

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.6

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi

hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako o uplynutí tlecej doby.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ povinný vopred písomnej informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu.

5.Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.

 

§ 14

Výpoveď nájomnej zmluvy

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3

písm. a) a b) je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené: ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho odstráni prevádzkovateľ pohrebiska, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.7

6 §663 až §684 Občianskeho zákonníka

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá na túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihasiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.7

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

 

§ 15

Domy smútku

 

1. Domy smútku v Kalnej nad Hronom pozostávajú z týchto miestností:

a) obradná miestnosť,

b) miestnosť pre vystavenie rakvy,

c) prípravná miestnosť,

d) sociálne miestnosti pre zamestnancov a pre návštevníkov domu smútku,

e) umyvárka,

f) chladiaca miestnosť,

g) skladové priestory ,

3. Chladiace zariadenia slúžia k dočasnému uloženiu ľudských pozostatkov po prevoze z nemocnice, zariadení soc. služieb, z domu, prípadne iného miesta do času pochovania a zabezpečia trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0°C až 5°C.

4. Údržbu a dekontamináciu domov smútku zabezpečuje prevádzkovateľ.

5. Pri dekontaminácii sa musia dodržiavať postupy na prácu s prípravkami podľa odporúčaní výrobcu a používať osobné ochranné pracovné prostriedky (príloha č. 4).

 

§ 16

Orgány dozoru

 

1. Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:

a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad verejného zdravotníctva )8,

b) regionálne úrady verejného zdravotníctva.

 

§ 17

Ochrana osobných údajov

 

1. Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.

 

§ 18

Priestupky

 

1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,

b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,

7 §135 Občianskeho zákonníka

8 §5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z.

 

c) nedodržiava ustanovenia VZN, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa §5,

d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 13,

e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 5,

f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 5,

g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 5,

h) nedodržiava ustanovenia VZN, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa § 5,

i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 5,

j) nedodržal termín ukončenia stavby v zmysle príloha č. 2 tohto VZN.

2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 EUR. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.11

4. Za priestupky podľa tohto VZN možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 EUR.

5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad

verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

6. Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

 

 

§ 19

Prechodné ustanovenia

 

1. Ak obec, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na pozemku vo vlastníctve cirkvi a cirkev v lehote podľa predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, oprávnenie prevádzkovať pohrebisko obci zostáva zachované. Cirkev, ktorá svoju požiadavku na zmenu prevádzkovateľa pohrebiska v lehote podľa predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, môže tak urobiť v zmysle zákona najskôr dňom 1. novembra 2015.

2. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.

 

§ 20

Záverečné ustanovenia

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší pôvodného VZN obce Kalná nad Hronom  o prevádzkovaní pohrebísk.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť Prevádzkového poriadku pohrebísk a domov smútku.

 

 

 

9 §3 ods.1 písm. c) a §6 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z.z.

10 Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11 Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa 16.11.2012 a nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2013.

 

 

 

 

 

V Kalnej nad Hronom, 4.12.2012

 

 

 

 

 

 

                                                                                               .............................

Ing. Ladislav Éhn

    starosta obce

 

Príloha č. 1: Cenník služieb pohrebiska a domov smútku

Príloha č. 2: Oznámenie stavebných a kamenárskych prác na hrobovo mieste

Príloha č. 3: Typ písma na epitafné dosky

Príloha č.4: Režim údržby a dekontaminácie prevádzkových priestorov a zariadení domov

smútku

 

P r í l o h a  č. 1

Cenník služieb pohrebiska a domu smútku:

1. Použitie chladiaceho zariadenia pre občanov z iných obcí:

– do 48 hod. 5 EUR

– za každý ďalší začatý kal. deň nad stanovenú lehotu 5 EUR

 

2. Prenájom hrobových miest:

Cenník za prenájom hrobových miest v Kalnej nad Hronom:

 

 

Typ hrobu

Cena na 10 rokov

detský hrob

5,80 EUR

jednohrob

11,60 EUR

dvojhrob

23,20 EUR

trojhrob

34,80 EUR

štvorhrob

46,40 EUR

päťhrob

58,00 EUR

šesťhrob

69,60 EUR

urna v urnovom háji

11,60 EUR

krypta

58 EUR

kaplnka 1 m2

20 EUR

urna v kolumbáriu

11,60 EUR

 

P r í l o h a č. 2

Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Oznámenie stavebných a kamenárskych prác na hrobovom mieste

Nájomca – stavebník: ...................................................................................................................

Nájomná zmluva č.:................................... uzatvorená dňa: .......................................................

Miesto stavby: .............................................................................................................................

Druh ohlasovanej stavby: jednohrob, dvojhrob, trojhrob, urnové miesto*

iné : ..............................................................................................

nová stavba, úprava existujúceho, likvidácia *

iné : ...............................................................................................

Technický popis :

Výška: ..................... Šírka: ...................... Dĺžka: ................... vrátane obrubníka a pomníka.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Spôsob realizácie: svojpomocne – dodávateľsky – iný spôsob*

Názov a adresa firmy : ...............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Termín realizácie stavby: deň začatia ............................... deň ukončenia ..................................

Vyhlasujem, že:

a) zabezpečím primerané technické vybavenie a odborný dozor nad vykonávanými činnosťami

b) dodržím predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku

c) zachovám rozmery hrobového miesta a odstupy stavby podľa Prevádzkového poriadku

pohrebiska a domov smútku

d) budem nakladať s odpadmi a stavebným materiálom podľa Prevádzkového poriadku

pohrebiska a domov smútku

 

 

V Kalnej nad Hronom, dňa ..........................................

 

 

 

.................................................................         ....................................................................

Nájomca – stavebník                                                  Obec Kalná nad Hronom

 

 

 

Toto oznámenie oprávňuje na vstup na pohrebisko.

 

 

* nehodiace sa škrtnúť

 

Príloha č. 4

REŽIM ÚDRŽBY A DEKONTAMINÁCIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV

A ZARIADENÍ DOMOV SMÚTKU

Týmto režimom údržby a dekontaminácie prevádzkových priestorov a zariadení sa riadia domy smútku na území obce Kalná nad Hronom:

Domy smútku majú :

·         miestnosť, kde je pri pohreboch vystavená rakva s ľudskými pozostatkami, ktorá sa na pevnom katafalku prepraví z chladiacej miestnosti,

·         chladiacu miestnosť;

·         miestnosť na uloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ochranných a pracovných pomôcok zamestnancov, náradia a pod.,

·         domy smútku sú napojené na elektrický rozvod a majú vlastné meranie odberu el. energie. Domy smútku sú vybavené požiarnymi zásadami, situačným plánom a hasiacimi prístrojmi,

·         chladiace zariadenia slúžia k dočasnému uloženiu ľudských pozostatkov po prevoze z nemocnice, zariadení soc. služieb, z domu, prípadne iného miesta do času pochovania, ktoré zabezpečia trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0°C až 5°C.

Dekontaminácia je súbor opatrení zahŕňajúci mechanickú očistu a dezinfekciu s cieľom zničenia mikroorganizmov, ktorí môžu vyvolať ochorenia. Vykonáva sa postupmi s rôznym stupňom účinnosti, t.j. vykonáva sa mechanická očista a dezinfekcia.

Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie :

1. Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčného prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prostriedku podľa návodu výrobcu umiestneného na obale výrobku.

2. Dezinfekčné roztoky sa vždy použijú čerstvo nariedené s dobou pôsobenia 30 minút (starnutím klesá ich účinnosť).

3. Je nutné dodržať postupy pri dekontaminácii povrchov nasledovne:

·         vykonať prvotnú mechanickú očistu povrchu,

·         vykonať očistu dezinfekčným prostriedkom.

V prípade spojenia týchto etáp čistenia povrchov je potrebné zvoliť vhodnú kombináciu dezinfekčných a saponátových – detergenčných prostriedkov. Aj v prípade zvolenia si tohto spôsobu čistenia sa odporúča odstrániť vopred hrubé nečistoty.

4. Musí sa dodržať predpísaná doba pôsobenia dezinfekčného prostriedku – nechať prípravok pôsobiť do zaschnutia.

5. Je nutné používať zvláštne vedro, mop a handry na dezinfekciu a očistu chladiaceho boxu a zvláštne vedro, mop a handry na ostatné priestory domu smútku, ktoré sa po použití vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.

Spôsoby a frekvencie režimu dekontaminácie :

1. Obradná miestnosť a ostatné priestory domu smútku : mechanické čistenie sa vykonáva vždy po pohrebnom obrade s prídavkom saponátu ( napr. Jar, Pur, tekuté prášky – ATA, Cif, čistiace prášky – Fixinela, Domestos ...), pričom sa zotretie podlaha navlhko mopom, očistia sa priestory prístupné verejnosti prevádzkové priestory, dvere, zariadenie na osobnú hygienu, priestory sa vyvetrajú. Následne sa vykoná dezinfekcia prostriedkom SAVO (5%), Chloramín B ( 2%), Jodonal B (2,5%). V priebehu roka sa 2x vykoná dôkladné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a pod. vo všetkých častiach domu smútku.

V prípade:

2. WC: umytie podlahy a sanitárnej keramiky vždy po použití, umytie keramických obkladov, stien a dverí 2 x ročne s použitím s prídavkom saponátov ( Jar, Pur... ) a následne použitie dezinfekčných prostriedkov SAVO alebo Chloramín B alebo Jodonal B podľa návodu na použitie s dobou pôsobenia 30 minút.

3. Chladiaci box: vždy po vyňatí ľudských pozostatkov a v prípade kontaminácie, umytie podlahy navlhko a umytie madla dverí boxu, umytie povrchov dverí saponátmi (Jar, Pur ...) a následne sa vždy vykonáva dezinfekcia s použitím dezinfekčného prostriedku SAVO ( 5%) v riedení podľa návodu na použitie a s dobou pôsobenia 30 minút, alebo Chloramín B (2 %) s dobou pôsobenia 30 minút. V prípade že počas kalendárneho roka nedôjde využitiu domu smútku a ostatných častí ako aj k využitiu chladiaceho zariadenia vykoná sa predpísaná očista minimálne 1 krát v uvedenom roku.

Identifikácia rizík, preventívne opatrenia, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Faktory pracovného prostredia:

1. Biologické faktory

· Súvisiace s prenosom chorôb vyvolávaných choroboplodnými mikroorganizmami.

Preventívne oparenia:

· Dodržiavanie zásad osobnej hygieny personálu

· Dôkladné umytie si rúk tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom

· Pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom (Spitaderm, Septoderm)

· Používanie osobných ochranných pomôcok (ochranné rukavice) vrátane pracovného odevu. Udržiavanie odevu v čistote.

2. Chemické faktory

· Súvisiace s účinkami dezinfekčných prostriedkov – dráždivý účinok na pokožku, respiračný systém, alergizujúci účinok

Preventívne opatrenia:

· Dodržiavanie postupov pri práci s prípravkami podľa doporučení výrobcom

· Ochrana pred možným kontaktom používaného dezinfekčného prostriedku s pokožkou použitím ochranných rukavíc

· Ochrana dýchacích ciest vetraním, prirodzeným a núteným.

Záverečné ustanovenie:

V objektoch domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb. Tiež sú vybavené lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy. Prehliadka priestorov sa kontroluje v časových intervaloch pred uskutočnením pohrebného obradu alebo podľa potreby.