Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KALNÁ NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY č. 2

Obsah zmien a doplnkov textovej časti ÚPN obce Kalná nad Hronom:

1.Úvod – základné údaje
2.Dôvody a údaje o obstaraní zmien a doplnkov
3. Zabezpečenie spracovania zmien a doplnkov
4. Hlavný cieľ riešenia zmien a doplnkov
5. Východiskové podklady
6. Postup a spôsob spracovania zmien a doplnkov
7. Územný plán obce Kalná nad Hronom - zmeny a doplnky č.2 - zmeny a doplnky textovej a grafickej časti podľa kapitol, ktorých sa zmeny a doplnky dotýkajú a dotknuté výkresy.
8. Záver- návrh ďalšieho postupu


Obsah zmien a doplnkov grafickej časti ÚPN obce Kalná nad Hronom / dotknuté grafické prílohy :

1b) širšie vzťahy – KUN (k.ú. Kalná, Kalnica) M 1:10 000
3. komplexný urbanistický návrh M 1:2 880
4. Výkres organizácie a regulácie M 1:2 880
5. Výkres koncepcie verejného technického vybavenia - elektrifikácia M 1:2 880
7.Výkres koncepcie verejného technického vybavenia - plynofikácia M 1:2 880
8. Výkres koncepcie verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo M 1:2 880
9. Výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely M 1:2 880
9b. Výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely M 1:10 000
 

 

Mochovce - širšie vzťahy
Komplexný urbanistický návrh
Poľnohospodársky pôdny a lesný fond Mochovce
Komplexný urbanistický návrh Kalná, Kálnica - širšie vzťahy
Územný plán Obce kalná nad Hronom - Zmeny a doplnky č1/2010