Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Čo to PHSR je?

PHSR obce (Plán Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja) má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov).

Aktualizácia 2016 - 2025

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PHSR Kalná nad Hronom 2016 - 2025

Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien.

Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým dokumentom, musí byť permanentne aktualizovaný.

PHSR obce poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky.