A picture

Obsah

Návrh 04/2018 VZN č. 4 2018 (2) NÁVRH O určení výšky fin. prísp. na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiakov škol. zar. so sídlom na území obce
Plagáty

Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území obce Kalná nad Hronom